Nejprodávanější produkty

Informace

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy.

Novinky

BAROZA spol. s r.o.

Brantice č.p.242
793 93 Brantice
provozovna:
Chářovská 129
79401 Krnov 
                           
tel: +420 554 614 305

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.baroza.cz

Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je Baroza spol. s r.o.,Brantice č.p.242793 93 Brantice, IČO 48396923,zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KOS Ostrava oddíl C/vl.10197 a kupujícího /osoby uzavírající kupní smlouvu se společností BAROZA spol. s r.o., prostřednictvím nabídky formou řádně vyplněné objednávky internetového obchodu baroza.cz a akceptace objednávky společností BAROZA spol. s r.o. /

Pokud obchodní podmínky neupravují jinak, řídí se kupní smlouva uzavřená na výše uvedeném základě ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského, příp. obchodního zákoníku.

Prodávající je plátcem DPH-všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou koncové ceny. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu baroza.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje dalším subjektům bez souhlasu kupujícího,s výjimkou třetích osob podílejících se bezprostředně na dodávce objednaného zboží / přepravce, banka, pošta/.

Objednávka, uzavření smlouvy

Zaregistrovaný zákazník (kupující) odesláním řádně vyplněné objednávky vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu www.baroza.cz Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených obchodními podmínkami internetového obchodu www.baroza.cz a je považována za závaznou, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, e-mail, telefonní spojení pro ověření objednávky, dodací adresu (není nutné u osobních odběrů po dohodě) a způsob úhrady. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Potvrzení objednávky je zaslána kupujícímu v e-mailové zprávě o přijetí objednávky, která současně slouží k jejímu ověření. Toto ověření se uskuteční e-mailovou zprávou zaslanou kupujícím prodávajícímu potvrzující bezvýhradný souhlas s uzavřením kupní smlouvy . Kupní smlouva pak vzniká výše uvedeným potvrzením objednávky případně samotným dodáním zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího :

Kupující může zrušit odeslanou objednávku bez udání důvodů do 24 hodin od jejího odeslání a to e-mailem.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává

-změnila se výrazným způsobem jeho cena

V případě, že tyto situace nastanou, se prodávající zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a upřesnit další postup ( náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod. ).

Dodací podmínky:

Místem plnění je dodací adresa, kterou kupující uvede v objednávce. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí. Prodávající dodá zboží v co nejkratší době :

  - Poštou - zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty.
      - PPL - zboží je zasláno prostřednictvím společnosti PPL.

Zásilkovna
      - Osobně - po telefonické domluvě je možné převzít zboží i na adrese provozovny.

      Pokud nebudete zastiženi na adrese, zanechá Vám Česká pošta písemné oznámení o uložení zásilky na poště, kde je nutno si ji vyzvednout cca do 14-ti dnů. V opačném případě je zásilka zaslána zpět k nám.
      Nepřevezmete-li si zásilku např. z důvodu neschopnosti uhradit kupní cenu, budou Vám, při opětovném dodání, účtovány náklady v plné výši. 
      Zboží je expedováno v závislosti na skladových zásobách, nejčastěji však v termínu cca 14 dní.

EXPEDIČNÍ POPLATEK

      Do celkové výše objednávky je započten expediční poplatek, který kryje náklady firmy spojené se zabalením a odesláním zásilky. Výše poplatku je závislá na zvoleném způsobu dopravy.

      ČESKOU POŠTOU 140 KČ
      - 
SPOLEČNOSTÍ PPL 120 KČ
      - 
ZÁSILKOVNA 65 KČ

- Převodem na účet

doběrečné 40,-KČ

Cena a platební podmínky:

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách www.baroza.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.
Ceny uvedené na internetových stránkách jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy zvoleném kupujícím.
Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám. Zboží je možné platit buď na dobírku – v takovém případě objednané zboží kupující uhradí při převzetí zásilky dopravci, v hotovosti nebo platební kartou, nebo při dodání zboží na výdejních místech Zásilkovny.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené na výše uvedeném základě odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Realizace tohoto oprávnění je podmíněna tím, že vracené zboží bude: v původním obalu, nepoškozené, kompletní, s originálním dokladem o koupi.

Korespondenční a dodací adresa pro zaslání zboží je Baroza spol.s r.o., Chářovská 129,79401 Krnov

Výměna zboží:

Nepoškozené nevyhovující zboží lze vyměnit do 14 dnů.

Korespondenční a dodací adresa pro zaslání zboží je Baroza spol.s r.o., Chářovská 129,79401 Krnov

Reklamační řád:

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím – společností Baroza spol.s r.o., Brantice č.p.242, 793 93 Brantice, IČO: 48396923 při uplatňování práv z odpovědnosti za vady zboží, a to v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění).

Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 
Prodávající neodpovídá:
a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.

Uplatnění práv z vad

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit na adrese Chářovská 129, 79401 Krnov, a to zasláním zboží na tuto adresu. Kupující je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.


Práva z vad

V případě, že vada je odstranitelná, považuje se vždy za nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má kupující vždy výhradně právo na odstranění vady opravou věci.
V případě, že vadu nelze odstranit opravou věci, má kupující právo na dodání nové věci bez vady, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, vzniká kupujícímu v tento moment právo požadovat jen výměnu součásti. Pokud vadu nelze odstranit ani opravou věci ani dodáním nové věci bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet, který kupující sdělí prodávajícímu.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012 Sb.).

Ochrana osobních údajů:

Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, telefon).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že akceptuje veškeré obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně výše ceny objednaného zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího a včetně případných nákladů na dodání.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.